Volební program do městského zastupitelstva v Hodoníně v roce 2018

Dobrý den. Dovolte, abych se představil – jsem VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTŮ KSČM ve volbách do městského zastupitelstva v Hodoníně v roce 2018. Vznikl jsem z připomínek, podnětů a přání Vás, občanů města Hodonína. Nejsem dokonalý, ale jsem originál.

… a nyní by měl následovat seznam, co kandidáti budou po vyhraných volbách prosazovat, seřazený pěkně podle oblastí a čítající nejlépe několik desítek odrážek. Tak, jako když pejsek a kočička vařili dort – však znáte tu pohádku.

Ostatně, volební programy v pojetí jiných stran jsou vlastně takové pohádky. No a po volbách je všechno jinak . Voličům je z těch předvolebních  slibů akorát špatně – jako tomu psovi, který sežral pejskovi a kočičce ten sto a jedna dobrotový dort.

Takže, dost bylo pohádek a co tedy zastupitelé zvolení za KSČM budou prosazovat?

Na to je vcelku jednoduchá odpověď – aby se nám, občanům Hodonína lépe v Hodoníně žilo.

Nejde jen o zlepšení agenturního hodnocení, kde město Hodonín obsadilo v kvalitě žití 170. místo – z 206 hodnocených měst s přenesenou působností. Podstatné bude, když se zlepší kvalita žití nám, občanům Hodonína reálně.  Aby z našeho města neodcházeli naše děti za prací jinam a už se nevracely. Aby si mohly pořídit dostupné bydlení a aby mohly také vychovávat svoje děti.

A co tedy konkrétně?

 • Bezpečnost – V Hodoníně je několik lokalit, kde  se   zejména  po setmění necítíme bezpečně ( park na Mírovém náměstí, přednádraží, park před zimním stadionem).  Těmto lokalitám by měla městská policie věnovat soustavnou pozornost. Pocit bezpečí by se zejména u našich seniorů zvýšil pořízením bezpečnostních náramkůs napojením na bezpečnostní pult městské policie.
 • Dlouhodobě prosazujeme – Ne hazardu! To, že se úplný zákaz hazardu nepodařilo schválit je dílem zastupitelů, kteří byli proti a dílem zastupitelů, kteří na zasedání zastupitelstva nechodili. To se ostatně projevilo i při jiných důležitých hlasováních, např. při schvalování prodeje bytů v domech tzv. Pastelkách.
 • Bydlení – to je v Hodoníně velký problém.  Přitom právo bydlení by mělo být základním lidským právem.  Město v minulosti prodalo většinu svých bytů a to nejen uživatelům, kteří v nich v tu dobu bydleli. Nebyl však schválen návrh KSČM, aby příjmy z prodeje bytů vytvořily fond bydlení pro výstavbu sociálních bytů. Město Hodonín rezignovalo na řešení problematiky bydlení a nemá v současné době ani schválenou koncepci. Tento stav je třeba změnit.  Proto chceme prosadit vytvoření fondu bydlení k financovaní bytové výstavby města. Podpoříme však i každou další aktivitu výstavby bytů ( bytová družstva,  individuální výstavba ). Prosazujeme přidělování bytů města  podle potřeby, ne podle nejvyšší nabídky.
 • Dopravní situace ve městě – počínaje stavem některých ulic, připomínajících spíše tankodrom na Pánově, konče problémy s parkováním ve městě i na sídlištích. Co s tím? Minulé vedení města – tedyRADA  –  problém parkování buď neřešilo vůbec (sídliště) nebo schválila místy až chaotické řešení tohoto problému parkovacími zónami.  Nebo,  samotné opravy ulic – silnic a chodníků? Nedaly by se provádět rychleji a citlivěji k občanům, kteří v okolí takové akce bydlí? No jistě že daly – to by ale někdo musel tyto firmy kontrolovat … Své o tom by mohli říct občané na ulicích Dukelských hrdinů, Erbenova, J. Suka, kde probíhaly či probíhají rekonstrukce komunikací zbytečně dlouho a nepříliš citlivě k občanům, kteří zde bydlí.
 • Zakázky a hospodaření pod veřejnou kontrolu. Zajistíme centralizovaný nákup pro organizace zřízené městem. Ze zkušeností např. JM kraje, který realizuje centralizovaný nákup přes „svoji společnost“ společnost CEJIZA s.r.o. je zřejmé, že při centralizovaném nákupu zboží i služeb dochází k nemalým úsporám. KSČM je stranou „obyčejných lidí“, pro které solidarita není přežitek. Proto dlouhodobě podporujeme rozšíření asistenčních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Veřejné služby musí sloužit široké veřejnosti  – ne jen vybraným občanům.
 • Kultura a sport mají v našem městě dlouhou tradici. Vedle nepřímé podpory finančními dotacemi se zaměříme na posílení a  rozšíření kulturního a sportovního vyžití především dětí a mládeže.

…a tak by se dalo pokračovat.

Co Vám ale mohu slíbit s čistým svědomím již dnes – zastupitelé KSČM zvolení ve volbách do městského zastupitelstva budou i v nadcházejícím volebním období prosazovat Vaše zájmy. Budou se s Vámi radit, budou Vám naslouchat, ostatně tak, jako vždy doposud…

PŘESTO, PRO VÁS, KTEŘÍ MÁTE RÁDI SYSTÉM, SEŘADILI JSME I MY NAŠE PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU 2018 – 2022 DO TĚCHTO BODŮ:

Hodonín pro lidi,   aneb –  aby se nám v Hodoníně dobře žilo.
Volební program kandidátů KSČM – kandidátka č. 8

Bezpečí občanů

 • Strážníci v ulicích města – od botiček za nesprávné parkování k dohledu nad pořádkem na ulicích
 • Prevence proti drogám a kriminalitě začíná na školách
 • Nulová tolerance hazardu
 • Bezpečnostní náramky pro seniory

Bydlení pro všechny

 • Podpora obecního a družstevního bydlení
 • Startovací byty pro mladé i sociální byty pro potřebné
 • Vytvoření fondu na výstavbu bytů z rozpočtu města

Doprava

 • Bezplatná městská hromadná doprava pro všechny
 • Hodonín bezbariérový
 • Zvýšením tlaku na vládní orgány dosáhnout výstavby tzv. Velkého obchvatu Hodonína
 • Vytvoření nových parkovacích míst na sídlištích i ve městě
 • Jednotný systém parkování
 • Rozšíření a propojení stávajících cyklostezek

 Dostupná kultura a sport

 • Podpora amatérské umělecké činnosti
 • Rozvoj veřejných sportovišť
 • Podpora sportovní zájmové činnosti dětí a mládeže
 • Bezplatný internet

Hospodaření a kontrola

 • Posílení veřejné kontroly
 • Výběrová řízení pod kontrolou zastupitelstva
 • Centrální nákup zboží a služeb pro město a jeho organizace

Kvalitní a bezplatné vzdělávání

 • Rozšíření kapacity mateřských a základních škol
 • Bezplatné užívání školních prostor pro zájmovou činnost dětí
 • Pracovní podmínky a platy pro učitele i nepedagogické pracovníky odpovídající 21. století

Právo občanů rozhodovat

 • Úřady pro občany
 • Účast občanů na přípravě rozpočtu a dalších stěžejních dokumentů
 • Posílení role zastupitelstva v rozhodování
 • Zastoupení odborníků a občanských iniciativ v komisích Rady

Sociální a zdravotní péče

 • Podpora sociálních služeb a center
 • Zachování a rozšíření dostupné lékařské péče a lékárenské pohotovosti

 Životní prostředí

 • NE zástavbě na úkor zeleně
 • Odstranění černých skládek
 • Čistota ulic a veřejných prostranství
 • Čistší vzduch a méně hluku
 • Podpora zahrádkářských osad
 • Podpora případnému prodeji pozemků v zahrádkářské lokalitě „KAPŘISKA“

K o n e c  hazardu

S o c i á l n í   jistoty

Č i s t é  a  zelené město

ě s t s k á   hromadná doprava zdarma

Proto – stojí za to přijít  k volbám  a volit kandidátku KSČM, kandidátku číslo 8.

K volbám i k povolební sopupráci Vás zvou kandidáti KSČM.